توی لعنتی حقته که عاشق بشی و ولت کنن ...

عاشقت می کنم ...

.....................................................................

آره کاری که با من کردیو ، با هیچ کس دیگه ای نمی کنی

اما بد کردی

بی احساسم نسبت بهت

ذره ای از امیدی که تو دلم مونده بود هم قطع شد

حالا بدو...

....................................................................

هر کسی با من این کارو کرده کاتش کردم

اما نمی خوام تو رو از تو زندگیم دیلیت کنم

تو باید با پای خودت از زندگیم بری بیرون

..............................

آبی هم بهت میاد

می دونم که فوق العاده ام ، یه چیزی بگو که ندونم

می دونم که اشتباهه اما میگم:هر بار با یکی میام اینجا

کسی که باید بترسه منم ، چون منم که جزء این سیستم لعنتیم نه تو

می دونم رو این رفتارت نمی تونم تاثیر بذارم ، چون خودت نمیخوای ، حتی شاید بیشتر هم غلو کنی ...

بعثت دیگه واسه من چیزی نداشت ، باید میومدم بیرون .. جایی که واسه تو مدتها حرف داشت ، واسه من حرفاش تو همون چند جلسه تموم شد...

اینجوری نگام نکن ، اینجوری بهم نگو خوب باش

تو یه           ....................               خوب میشی

چقدر این کارت واسم آشناست ، لعنتیا همتون مثل همین

داری با من چی کار می کنی؟