دست خالیم

چیزی نخریدم که همراهش کنم

نی دونم اصلا اگه برم خونه بازم می بینمش یا نه

چی بهش بدم خدایا

این بچه به هیچ چی دلبسته نیست

از خیچ چی خوشحال نمیشه

محمد می خوای کتاب حافظ و با خودت ببری؟

محمد بیا چند بیت از این شعرا واست بخونم

محمد تسبیحتو برداشتی

محمد مهر می خواستی برداری ...

محمد ...