۵ شنبه شب ها و جمعه ها  ، بقیه آدما نمی دونم کجان....... حتما همه جا هستن ، جز جایی که در طول هفته بوده اند .....پیش خانوادشون هستن .....  اما من اینجام