با عشق ، زمان فراموش می شود  و با زمان عشق

                                                                                     کوله پشتی