وقتی تو رفتی ، اولین موی سفیدم و توی آینه روزگار دیدم ، همش 23 سالم بود

و حالا دومین و سومین و چهارمین .........

در این یک ماه که گذشت ، چقدر تازه شدن این آمدن و رفتن ها ........ تازه فهمیدم ، تو رفته ای ، به همراه تمام اون حس هایی که با خودت برده ای......