روشنایی اتاق ها به چراغ هایشان نیست ؛ به آدم هایی است که در آنها نفس می کشند....

...................................

همیشه این حسو داشتم که درون یه صحنه تاریک با یه باریکه نور ؛ لذت و تاثیر بیشتری  نهفته است نسبت به یه نور همه گیر و منتشر.

....................................

تا به حال عزیزی و در حال ترک دیده ای؟

من دیده ام.

بارها خودم را ترک کرده ام.

......................................

تو تنها ماری هستی که خط و خال قشنگت درونیه ، نه بیرونی!

اگه کسیو ببلعی به خاک برش نمی گردونی ، با زندگی آشتی اش میدی ....