خورشید امروز  دیر بالا آمد تا مرا دلداری دهد

یاد گرفتم به استقبال خورشید بالا نیامده نروم

..................................................................

 

امضای تو شبیه یه قایق پاروییه ...........