می دونین فرق تبعید با زندان چیه؟

آدم توی زندان دائما فکر فراره اما در تبعید به این فکر می کنه تچی کار کنه که زندگی براش دلپذیر تر بشه ، از همه فرصت ها و موقعیت ها و امکانات استفاده می کنه واسه بهتر زندگی کردن ، واسه منطبق شدن با شرایط جدید!

......................

حکایت اومدن شماها نمی دونم شاید مثل رسدن پیامبری بعد از پیامبری باشه

دومی میاد تا درد از دست رفتن اولی رو بپوشونه

قبلی میره ، چون بعدی کامل تری که آدمو به نگر جدیدی میرسونه تو راهه!

.......................

ازدواج برمودای اعتماد و امنیته

که 3 راس داره: تعهد و مسوولیت ، صداقت و صمیمیت ، عشق و شهوت

نمی دونم این نگاه مانعه ازدواجه یا تسهیل کننده!

..........................

قضا و قدر یعنی 50 درصد خداست و 50 درصد من

و خداوند گفته توی 50 درصد خودش هم می تونه تخفیف بده ، وقتی دعا می کنم

و ولی بازم گفته که حتی جاهایی که  من به نظر هستم ، در واقع من نیستم ، اونه که هست...

و جاهایی که شیطان هست ، هم حتی اون هست ، اما چرا شیطان پیروز میشه ، شاید چون ما یادم میره که اون هست....