با سعه صدر پی نيازهای خود باشيد ، زيرا هر کاری تقديری دارد .

اعتقاد به تقدير غم و اندوه را از ميان می برد.

                                            کتاب گفتار حضرت محمد

                                            محمد حسين شريف موسوی

 

  ميلاد مبارک