در گذرگاه هراسناک زندگی با شور و اشتیاق

در مرز تردید و احتیاط ،

روزانه تا پرتگاه دلهره پیش میروم !

.......................

وقتی دلی برای کسی تنگ می شود

به پای او تمام حادثه ها سنگ می شود