امروز جلسه بهم نچسبید

کیک تنهایی از گلوم پایین نرفت

صبر می کنم تا با هم قسمت کنیم

و من هنوز مثل جامعه صیادی می اندیشم :2 تا تو ، یکی من!