عصبی به نظر میرسید

احوالم را پرسید

بازهم وقت خداحافظی پرسید کاری ندارم و

مردد بود اما صدای او افول کرد وقتی گفت:مرواظب خودتون باشین

جمله امروز :این آدم ها هستند که 6 های زندگی خود را می آفرینند