خودتو به جریان آب بسپار

بذار زندگی تو رو ببره به اون جایی که باید ، به اونجایی که می خواد

دیگه چقدر مقاومت

دوش های تو ، خسته اند از هرچی مقاومته

رها کن خودتو ، فقط مواظب باش غرق نشی

دست و پای بیخود نزن ، شاخ و برگای کنار رودخانه رو دستاویز نجات نکن ... این شاخ و برگا گاهی آدما رو کور می کنن و زخمی .

مقصد ته رودخانه است ...

از مسیر با جریان آب عبور کن ، گاهی پهلو بگیر ، گاهی بر پیچ و خم باش. گاهی در گودال شو ، گاهی در کم عمق نفسی تازه کن ... اما با رود باش نه یک تنه در برابر رود

سنگهای کف ، با تو دوستند ، گرد و تمیز و شفاف .... نه برنده و آلوده و دورنگ