تو از نبودن در کنارش افسرده شدی،من از بودن کنارش ناراحت بودم اما حق نداشتم افسرده بشم

تو شناسنامه ات را سیاه کردی بعد سفید،من شناسنامه ام را بدون اینکه سیاه کنم ، المثنی کردم

تو محرم شدی و دلبستگیت قانونی و شرعی شد،من محرم نشدم و دلبستگیم تا ابد برایم بار گناه گذاشت

تو دلیل قانع کننده ای برای ترکش پیدا کردی،من دلیلی قانع کننده ای برای خودم ساختم