به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر سفر نکنی و اگر چیزی نخواه

یاگر به اصوات زندگی گوش ندهی
اگر از خودت قدردانی نکنی
 به آرامی آغاز به مردن می کنی
زمانی که خودباوری را در خودت بکشی
وقتی که نگذاری دیگران به تو کمک بکنند
 به آرامی آغاز به مردن می کنی
اگر برده عادت خود شوی
 اگر همیشه از یک راه تکراری بروی
 اگر روزی، مرگی را تغییر ندهی
 اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی
 یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی
 تو به آرامی آغاز به مردن می کنی
 اگر از شور حرارت
 از احساسات سرکش
و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا میدارند
و ضربان قلبت را تندتر میکنند
دوری بکنی
تو به آرامی آغاز به مردن می کنی
 اگر هنگامیکه شغلت یا با عشقت شاد نیستی ، آنرا عوض نکنی
 اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی

 اگر ورای رویاها نروی

اگر به خودت اجازه ندهی
 که حداقل یکبار در تمام زندگی

ورای مصلحت اندیشی بروی

 امروز زندگی را آغاز کن

امروز مخاطره کن
 امروز کاری بکن
 نگذار که به آرامی بمیری
شادی را فراموش نکن

www.farhang_ada.cloob.com