آموختن چگونگی انتخاب مسیر بخش بزرگتری است که ....

که هیچ کس به آدم نمی تواند بیاموزد مگر روزگار .......

...................................................................................................

هر چی فکر می کنم دلیل رابطه بین خودمون هیچ کدوم از اونایی نبود که آدمای دیگرو کنار هم نگه میداره.