من نمی دونم چه سریه که بسیاری از حوادثی که توی خواب می بینم ، توی مدرسه ، بخصوص دبستانم ، مدرسه مامان واسم اتفاق می افته ... بین من و کودکیم هنوز رابطه ام قطع نشده ...

 اما این بار چه حالی کردم ، چقدر بازی کردم ، توی واقعیت که نتونستم اما تو خواب چه قدر کیف داد!

.............

یه گاو سیاه بود و شاید چند تا

اما یکی اش را که مطمئنم ، رفت توی یه دریا و اومد بیرون، خودشو شست

الان که فکر می کنم ، به نظرم میاد که یه مشکلی این گاو داشت ... نمی دونم