اونجا که هستی همه سختی ها رو تحمل می کنی و میذاری به نيت قربه الی الله ، چرا اينجا نمی تونی اين کار و  بکنی ؟ شايد چون می دونی بيشتر از ۲ هفته اينجا می مونی.

 

آدم اون روزای آخر دلش می خواد يه سر بياد وطنو خونوادشو ببينه و دوباره برگرده . آخه اونجا هيچ دغدغه ای نيست .اما به محض اينکه می رسی رو آسمون ايران همه اخما ميره تو هم.......

 

ديشب که بارون زد ، هوای  شب  خيس مدينه هم باهاش اومد.