یادم اومد یه زمانی خوابهامو اینجا می نوشتم ...........

موهام ...

از وسط سرم چیزی مثل جوونه بیرون می زد و بعد سفید می شد.سفید و خشک .

وقتی نگاه می کردی انگار یه تیکه از وسط هر تار مویم ، سفید بود.

خشک مثل پوست انار خشک شده.

وقتی دست می زدی ، پودر می شدن انگار