خدایا

احساس تعلق داشتن به یک مکان چقدر می تواند لذت  بخش و آرامش دهنده باشد.راه رفتن در جائی که بدانی برای توست و تو عضو آنی.

آهای پنجره تو به من بگو ، یعنی حب به وطن هم همینطوریه؟