11 خدایا فقط ازت ممنونم

12 خدایا بازم فقط ازت ممنونم

13 خدایا میخوام زیاده روی نکنم و به ازای هر خودداری یه جایزه ازت بگیرم

تو چرا اینجوری هستی ، پارسال من این همه عز و جز کردم که راهی این سفر کوتاه بشم ، اما نشد ........ نمی دونم شاید واقعا خودم هم نمی خواستم .......

اما امسال ! ولی خیلی مخلصم! ازت ممنونم!مراقبم باش ، خطا نکنم میخوام ازت جایزه بگیرم ، می خوام که تو رو بفهمم ، میخوام چون و چرا نکنم ...

14 می خوام که فراموش کنم ، تو معلمی هستی که جریمه می دهی !