یعنی باید از همه دل ببرم تا بتوانم به آغوش تو در آیم ، تا تو را دریابم؟