تو یه دل بی عیب و نقص میخوای

دلی که سالم باشه و کسی اونو نشکونده باشه

دلی که به کسی فروخته نشده باشه و کسی اونو ندزدیده باشه

دل من ، اون دل نیست چون روزی هزار بار آدما می شکوننش

و من هر شب وصله پینش می کنم تا دوباره فردا صبح یکی پیدا شه هزار بار بشکونتش

هیچوقت خودتو توی یه آینه هزار تیکه شده نگاه کردی؟

توش هزار تا از خودتو می بینی

دل من مثل اون آینه است .اگه چه وصله پینه شده اما به جای یه تصویر بزرگ سالم از تو ، هزار تا تصویر کوچولو از تو توش می تونه منعکس بشه.

حالا منو میخوای؟

می دونم که نمی خوای........