خانم موسوی چشمات همیشه یه غمی داشت.

هیچوقت غم توی چشماتو فراموش نمی کنم.

و البته لبخند روی لباتو! و روسری بنفش رنگ خوشگلیو که سر می کردی!

دوستت دارم!

شاگرد همیشگی تو:هلیا