سلام بانو ،  مادر خوبم ، مادر دل سوخته ام

خودت می دونی هر سال این موقع که میشه چقدر دلم می گیره،  چقدر هوات به سرم می زنه ، اما نمی دونم چرا امسال می خوام خودمو بزنم به اون راه ، میخوام به یاد نیارم که یه بار دیگه از دستت دادم ......