عزیزم امسال تو نیستی تا هوای رفتن به شمال به کلم بزنه ، هوای توی جاده چالوس روندن و از پنجره ماشین باد خوردن

و امسال چقدر بارون اومد

عزیزم امسال تو نیستی تا بگی شهرتون چقدر گرمه دشمن شماره 1 آفتاب و مزمت کنی و .....

و امسال چقدر هوا لطیفه

عزیزم امسال تو نیستی تا با هم زیر درخت های توت  بریم و واسه توت های له شده زیر پای عابرین غصه بخوریم

و چقدر امسال من درخت توت سفید وقرمز دیدم و یاس زرد آبشاری بو کردم

امسال تو نیستی!