دارم میرم نگو نرو هوا هوای رفتنه

هرچی بوده تموم شده چاره ما گذشتنه

دارم میرم تا سرنوشت ما رو به بازی نگیره

خوب می دونم این عاشقی از یاد هردومون میره

دارم میرم نگو نرو دارم میرم نگو بمون

وقت خداحافظیه قصه عاشقی نخون

تو رو خدا گریه نکن غصه رفتنو نخور

بهتره که تموم کنیم تو هم دلو ازم ببر

یادم میاد روزیو که ما دوتا دلداده بودیم

اما حالا می خندمو میگم چقدر ساده بودیم

یادم میاد روزیو کهپر می کشیدیم واسه هم

اما حالا نشسته جاش یه علمه غصه و غم

دارم میرم نگو نرو هوا هوای رفتنه

هرچی بوده تموم شده چاره ما گذشتنه

دارم میرم تا سرنوشت ما رو به بازی نگیره

خوب می دونم این عاشقی از یاد هردومون میره

شاید دیگه نبینمت شاید نگاه آخره

چشمای بی گناه تو  آتیش به جونم می زنه

سادگی اشتباه ما  گناه ما دل بستنه

جدایی سرنوشت تو تنهایی تقدیر منه

دارم میرم نگو نرو هوا هوای رفتنه

هرچی بوده تموم شده چاره ما گذشتنه

دارم میرم تا سرنوشت ما رو به بازی نگیره

خوب می دونم این عاشقی از یاد هردومون میره