ای کاش هرگز دوباره نمی دیدمت و اون زیبایی که در تو مشاهده می کردم ،اون تصوری که از تو داشتم هیچ وقت عوض نمی شد.چرا اینقدر پیر شده ای ؟!این چه چرایی است که می پرسم من که باید بهتر از هر کس بدانم .می دانستم اما باور نمی کردم

در چشمان تو چرا دیگر شیطنت نیست ، چرا آنچه که می خواستم را در چشمانت نیافتم.چرا چشمانت برقی دیگر ندارد.آن عزیز سالهای گذشته کجاست ؟چرا به چشم های من نمی نگرد؟ کسی که پشت اس ام اس است چرا با کسی که روبروی من نشسته اینقدر فرق دارد.تو کی هستی ؟چرا نمی شناسمت.