دل هوای تازه میخواد   نغمه های تازه میخواد

توی کوچه قدیمی ردپای تازه میخواد

از تموم اهل کوچه یاد یار خفته میخواد

جای اون گلهای خفته غنچه شکفته میخواد...

توی رویای شبونه........

تا طلوع یک ترانه دیده بیخواب میخواد

دل مث آب روونه شعر رفتن و میخونه

مث شبنم رو تن برگ قدر لحظه رو می دونه

از زمین و از زمونه گرچه دل غرق به خونه

کاش میزد توی سینه صد دل دیگه جوونه