گفتند سال 87 سال پر برکتیه چون به هفت ختم میشه و پر از موفقیت خواهد بود......