خدایا مگه من ازت چی خواستم که نمیدی؟ یعنی اینقدر سخته؟

تو که قادر مطلقی!

من هم هرچقدر کوچک باشم ، تو اونقدر بزرگ هستی که به من توان دهی!

دل به این خوش کرده ام که دیر دادن تو به معنی اینه که بهترین گزینه رو برای من کنار گذاشتی، در بهترین زمان به زیباترین شکل ..........