به خدا بگو همه شما به کسایی که خواستین رسیدین حداقل منو زودتر برسونه به کسی که خودش میخواد

نه نگو....خدایا نرسه روزی که دیر بخام چیزایی که تو زود می خوای و زود بخوام چیزایی که تو دیر میخوای

چی گفتم؟