خدایا من نمی دانم با ترس خود چگونه برخورد کنم اما می دانم با تو یعنی همان نیروی خلاق معجزه آسای جهان در ارتباطم.خویش محوری و نفس خویش را کنار می گذارمو خود را به تو می سپارم.