امروز به یمن قدم های یکی از خوانندگان وبلاگم که خاطرات سال های پیشو زنده کرد ، اینجا می نویسم.

دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی گیرد  زهر در می دهم پندش ولیکن در نمی گیرد

از آنرو هست یاران را صفاها با می لعلش  که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی گیرد

یا علی مدد