و چقدر زود به داشتن یکدیگر و نبودن در زندگی هم عادت می کنیم
و چقدر زود به بودن در زندگی هم و نداشتن یکدیگر عادت می کنیم....