گاهی عملکردهای ما و پیله هایی که به دور خود تنیده ایم ناخواسته ما را به سمت دیر کردن های فراموش نشدنی می کشاند....

و امروز من چقدر برای هستی کوچکی که هیچوقت فرصت نداشتم ببینمش گریستم.
هستی که نمی توان گفت نیستی شد.....
و برای تمامی هستی هایی که تمام مادران از دست میدهند.