ه آغوش میخوام.یه شونه ای که سرمو بذارم روش و گریه کنم.نصیحتم نکنه.دعوام نکنه.بهم بدبین نباشه.برام نگران نباشه.دلش برام نسوزه.بهم ترحم نکنه....