نیستی کاستی نیست، کمبود نیز نمی تواند باشد  و حتی محدودیت
نیستی خود نیستی است
 می پنداشتم روزگار معجزه با آمدن آخرین پیامبر تمام  شد ، غلط بود
پنداشتم معجزه کراماتی است که با نذورات به دست می آید ، غلط بود

دیگر چه پندارم؟
معجزه پندار موجزی است که نمی یابمش ، روز گاریست!!!

.................

اگه بزودی اینجا پیدات بشه ، یعنی که منو خوب می شناسی

چقدر زندگیم خالیه بی تو

۷ روزه باورم نمیشه