تو به بچه بیشتر نیستی

نامرد ، بی معرفت ، بی غیرت ، بزدل

بقیه اش و بعدا میگم