لازم نبود بگین

خودم فهمیدم که خیلی از من بدتون اومد