شب آخره...........

خدايا اين عزت مرا بس که بنده تو باشم و اين فخر مرا بس که پروردگارم باشي.
تو آنچناني که دوست مي دارم .پس من را چنان کن که دوست مي داري.

از خودم نيست ، جو نگيرتتون.


فردا صبح پروازه ....به سمت سرزمين آرزوهاي مسلمانان.... بالاخره رسيد.
حداقل براي 14 روز ازتون خداحافظي مي کنم.
پيشاپيش تولد حضرت فاطمه و روز زنو بهتون تبريک مي گم.
از همتون که توي اين مدت کوتاه آشنائي ، منو لبريز از محبت و لطف کردين ممنونم.
خيلي چيزا ازتون ياد گرفتم.
اميدوارم با دستائي پر تر از گذشته به سراغتون برگردم.
تا اونموقع دل تو دلم نيست که شما رو زودتر ببينم.
به يادتون هستم.
حلال کنيد.

يه موقع هم ديدين دی پورت شدم ، همين فردا برگشتم .....