مجری تلوزیون :خداوند شنونده همه دل های شکسته ای است که حرفی برای گفتن ندارند!!!