باهات دیگه حرفی ندارم ، یعنی نمی تونم داشته باشم ، چون تو دادی اما این خودم بودم که زدم زیر همه چی !

اگرچه اینقدر دیر دادی که دیگه کار از کار گذشته بود.