صدای اذان صبح و می شنوم ، اذان صبح روز 14 رجب!!

فقط توی مکه و مدینه ممکنه آدم این موقع صبح توی خیابون یا توی مسجد باشه و اذان صبح و به این وضوح بشنوه.

هوای دم صبح و سیل مردمی که به سمت مسجد راه افتادن!!خوش به حال متین.