بی انصافیمو تصحیح می کنم:

دوست داشتن مهاجر همه مساله نیست اما بزرگترین و مهمترین قسمت مساله است.

چون مهاجر با ارزش تریه!