حق با دوستت بود ُ توی این سال ها من باید به خانوادم می گفتم کم کم اونا رو آماده می کردم ُ چون این مساله ای نیست که بشه یه شبه حل کرد  نباید همه چیو می ذاشتم واسه روز آخر ِ روز تصمیم گیری . ُباید هم زمان با ما پیش  می رفتند و موضوع و می پذیرفتند ُ

اما نه.من تمام تلاشم و کردم ِ اونا بیشتر از این نمی خواستن و نمی تونستن و بلد نبودن که بشنون ِ آگاه شن و ........