وقتی آدم توی اولين روز ساختن وبلاگش از يه غريبه يه پيام داشته باشه ،به اندازه وسعت پرشين بلاگ ذوق می کنه ، برای تشکر از اين آدم با احساس دوست داشتنی ، شما را به ديدن وبلاگش دعوت می کنم که کهنه اين کاره.............

http://haoldia.persianblog.ir/