ترسو!

چرا نمیای جلو و حرفت و  رک و راست بزنی .مطمئن باش من هم آمادگی شنیدنش و دارم هم ظرفیتشو!