هر روز بهت زنگ می زنم و میگم :تو منو بدبخت کردی!!!!!!!!