بعضی ها وقتی میخوان بی عقلی کنند میگن:توکل به خدا ، بعضی ها وقتی بی عقلی هاشون تموم میشه

آزادی این نیست که هر کی، هر چی میخواد بگه ، بپوشه،هر جور می خواد فکر کنه ، رفتار کنه،بلکه وقتی است که آدمها قبول کنند ،عده ای هم هستند کم یا زیاد که طور دیگری حرف می زنند ، فکر می کنند ، راه می روند : گستاخانه ، فقیرانه ، روشنفکرانه و ....

والدین به دخترها راه رفتن را می آموزند ، به پسر ها بلند شدن را!

وابستگی ، کلمه ای که امثال تو ازش می ترسین.

اما بین وابستگی و دلبستگی ، تفاوت های ظریفی وجود داره!